AVG

Privacyverklaring Maarten Fenenga
Maarten Fenenga, gevestigd aan Loethoelilaan 107, 1187 VG, Amstelveen, met kamer van koophandelnummer 33252517, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
info@maartenfenenga.nl, Loethoelilaan 107, 1187 VG, Amstelveen 0622527441
Maarten Fenenga is de functionaris gegevensbescherming van Maarten Fenenga. Hij is te bereiken via info@maartenfenenga.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Maarten Fenenga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@maartenfenenga.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
– Maarten Fenenga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
Maarten Fenenga verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht
ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Maarten Fenenga maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Maarten Fenenga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Bewaartermijn en Reden
Bedrijf: onbepaald | Zolang mijn werkzaamheden duren
Voor- en achternaam: onbepaald | Zolang mijn werkzaamheden duren
Adres: onbepaald | Zolang mijn werkzaamheden duren
E-mail adres: onbepaald | Zolang mijn werkzaamheden duren
Telefoonnummer: onbepaald | Zolang mijn werkzaamheden duren

Delen van persoonsgegevens met derden
Maarten Fenenga verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Maarten Fenenga verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Maarten Fenenga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maarten Fenenga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maartenfenenga.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Maarten Fenenga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig Maarten Fenenga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@maartenfenenga.nl